BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác về lao động và đào tạo nghề