BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Năm 2023, tuyển hơn 12.000 lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc