BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung- Hơn 3 triệu người bỏ về quê, phần đông là những người mẹ đem theo con