BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Mức tăng lương hưu từ 12,5% đến 20,8%, thực hiện từ ngày 01/7/2023