BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Chính sách hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp