BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà tết cho gia đình chính sách huyện Lý Nhân Hà Nam