BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Cần có chính sách căn cơ, lâu dài để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp