BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Trên 13 triệu lao động đã được hỗ trợ khoảng 6.000 tỉ đồng