BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Lao động tự do ở Đồng Tháp được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ