BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Nhiều tỉnh miền Tây trích hàng chục tỷ hỗ trợ người lao động tự do, bán vé số