BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Căn cứ nào cho đề xuất thay đổi thời gian làm việc của công chức Nhà nước?