BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Vietnam, Japan Cooperate on ensuring worker's social welfare