BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng