BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tiếp Phó Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam