BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Giao lưu, chia sẻ kiến thức về phòng, chống ma túy với chủ đề “Sức mạnh của cộng đồng trong phòng, chống ma túy”