BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Việt - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phúc lợi xã hội