BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

Ngày đăng: 01/11/2021
Children aged 12-17 vaccinated
Ngày đăng: 16/10/2021
Workers return to Ho Chi Minh City
Ngày đăng: 15/04/2021
Labour shortage problems in Da Nang
Ngày đăng: 15/01/2021
Supporting children in need
Ngày đăng: 11/11/2020
ASEAN Summit week kick off
Ngày đăng: 09/11/2020
Ethnic women succeed with start ups
Ngày đăng: 11/08/2020
Detoxifying victims of agent orange
Ngày đăng: 27/07/2020
Caring for Heroic Vietnamese Mothers
Ngày đăng: 15/04/2020
COVID-19 hits labour exports
Ngày đăng: 06/12/2019
Support for people with disabilities
Ngày đăng: 22/10/2019
Sewage Engineering Technician
Ngày đăng: 01/06/2019
Social innovation clubs projects
Ngày đăng: 17/05/2019
Suggestion for adjusting labour law
Ngày đăng: 09/05/2019
Germany need more Vietnamese labour