BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Cơ hội cho thực tập sinh kỹ năng ngành nghề hộ lý Việt Nam sang thực tập tại Nhật Bản với nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn