BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp thu, giải quyết thấu tình đạt lý kiến nghị của cử tri

Ngày đăng: 01/09/2022
Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh